Fara í efni

Eignir í árslok

Verðbréfaeignir tryggingadeildar Stapa lífeyrissjóðs í árslok 2019, metnar á markaðsvirði, námu ríflega 248 mö. kr. samanborið við rúmlega 213 ma. kr. í árslok 2018. Líkt og undanfarin ár voru íslensk ríkisskuldabréf stærsti einstaki eignaflokkur Stapa, eða ríflega 28% heildareigna en vægi eignaflokksins hefur þó farið minnkandi undanfarin ár á kostnað aukningar meðal annars í öðrum markaðsskuldabréfum og erlendum eignum. 

Vægi erlendra hlutabréfa nam tæplega 22% sem er hækkun frá árinu áður þegar erlend hlutabréf námu tæplega 20% heildareigna. Erlend skuldabréf námu ríflega 6% af eignum í árslok 2019 sem er nær óbreytt frá fyrra ári.

 

 

 

Eignasamsetning í árslok

 

 

Eignir í árslok  (ma. kr)

2019

Hlutfall í árslok

2019

Eignir í árslok (ma. kr.)

2018

Hlutfall í árslok

2018

Ríkisskuldabréf 69,5 28,0% 71,0 33,2%
Önnur markaðsskuldabréf 40,4 16,3% 33,6 15,7%
Veðskuldabréf og fasteignir 19,0 7,7% 12,7 6,0%
Innlend hlutabréf 37,7 15,2% 31,0 14,5%
Erlend skuldabréf 15,4 6,2% 13,0 6,1%
Erlend hlutabréf 53,7 21,6% 42,4 19,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar 8,2 3,3% 3,4 1,6%
Skammtímabréf og Innlán 4,2 1,7% 6,3 3,0%
Samtals 248,2 100% 213,6 100%

 

Eignasamsetning og tryggingafræðileg staða

Tryggingaeignir, sem innihalda áhættuminni eignir, svo sem innlend og erlend skuldabréf og handbært fé, hafa lækkað úr tæplega 79% í 60% á þessum tíu árum. Ávöxtunareignir sem innihalda áhættumeiri eignir, innlend og erlend hlutabréf ásamt sérhæfðum erlendum eignum, hafa lækkað úr 21% í 40% á sama tíma. Tryggingaeignir hafa haldist í kringum 60% undanfarin ár.

Tryggingafræðileg staða var neikvæð um 0,4% í árslok 2019. Tryggingafræðilega staðan hefur batnað umtalsvert undanfarin tíu ár, en hún var neikvæð um 11,7% árið 2010. Samhliða því að staðan hefur batnað hefur áhættan í eignasamsetningu sjóðsins verið aukin jafnt og þétt.

 

 

 

Ársskýrsla Stapa

Hlutfall erlendra eigna

Á síðastliðnu ári var áfram lögð áhersla á að auka við hlutfall erlendra eigna og ná fram aukinni dreifingu eignasafnsins. Samhliða þessu voru gjaldeyriskaup ársins 6,4 ma. kr. sem var að mestu leyti fjárfest í sérhæfðum erlendum eignum og erlendum skuldabréfum.

Hlutfall erlendra eigna hefur aukist nokkuð frá afléttingu gjaldeyrishafta eða úr 24% árið 2016 í 32% í árslok 2019. Ef horft er á Marel sem erlenda eign þá næmi hlutfall erlendra eigna 35%.

 

 

Ársskýrsla Stapa

Ábyrgar fjárfestingar

Sjóðurinn trúir því að góðir stjórnarhættir stuðli að góðum og hagfelldum rekstri og þjóni þannig hagsmunum eigenda og annarra hagsmunaaðila til lengri tíma litið. Stapi hefur sett sér ákveðin viðmið í þessum efnum sem nefnast Leiðbeiningar um stjórnarhætti, fyrirsvar og félagslega ábyrgar fjárfestingar.

Stapi er fylgjandi því að innlend fyrirtæki fylgi þeim leiðbeiningum sem Viðskiptaráðs Íslands, NASDAQ OMX á Íslandi og Samtök atvinnulífsins hafa gefið út um stjórnarhætti fyrirtækja.

Sjóðurinn kynnir innlendum aðilum sem sinna eignastýringu fyrir hönd sjóðsins Leiðbeiningar um stjórnarhætti, fyrirsvar og félagslega ábyrgar fjárfestingar og væntir þess að þeim verði hlítt.

 

Stapi kallar eftir upplýsingum frá eignastýringaraðilum sjóða sem hann hyggst fjárfesta í hvort þeir hafi sett sér stefnu í umhverfis- og félagsmálum í fjárfestingum sínum og fylgi t.a.m. viðmiðum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN PRI). Slíkar stefnur eða viðmið eru ekki skilyrði fyrir fjárfestingu en verður hluti af heildarmati Stapa á viðkomandi sjóði. Erlendir eignastýringaaðilar í eignasafni Stapa hafa flestir tileinkað sér þessi viðmið í fjárfestingum sínum til margra ára en ánægjulegt er að innlendir stýringaraðilar hafa einnig verið að tileinka sér viðmiðin undanfarin misseri.

Leiðbeiningar Stapa um stjórnarhætti, fyrirsvar og félagslega ábyrgar fjárfestingar 

 

 

Ársskýrsla Stapa

 

Samanburður á verðbréfaeign og samsetningu viðmiðs

Eignasamsetning Stapa í árslok var nokkuð í samræmi við samsetningu viðmiðunarvísitölu sjóðsins í árslok 2019 samkvæmt fjárfestingarstefnu. Frávik frá viðmiði er einna helst að finna í erlendum og innlendum skuldabréfum en tilefni þótti til að vinna eftir fjárfestingarstefnu ársins 2020 undir lok árs 2019.

 

Einnig má nefna að ákveðið var að auka frekar við gjaldeyriskaup með sölu innlendra eigna og hækka þar með hlutfall erlendra eignaflokka á móti.

 

 

 

Ársskýrsla Stapa

Nafnávöxtun og ávöxtunarframlag

Allir eignaflokkar skiluðu jákvæðri nafnávöxtun á síðastliðnu ári. Erlend og innlend hlutabréf ásamt sérhæfðum erlendum fjárfestingum skiluðu á bilinu 14,5%-25,1% nafnávöxtun. Innlend og erlend skuldabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun eða á bilinu 6,6%-10,1% nafnávöxtun.

Ávöxtunarframlag var mest af ríkisskuldabréfum (3,1%) og erlendum hlutabréfum (5,1%) af heildarávöxtun en um er að ræða stærstu eignaflokka Stapa. Samtals nema þessir tveir eignaflokkar tæplega helming af eignasafni sjóðsins. 

 

 

Ársskýrsla Stapa
Ársskýrsla Stapa