Fara í efni

Eignir í árslok

Verðbréfaeignir Stapa lífeyrissjóðs í árslok 2020, metnar á markaðsvirði, námu tæplega 287 mö. kr. samanborið við rúmlega 248 ma. kr. í árslok 2019. Með lækkandi ávöxtunarkröfu hefur áfram dregið úr vægi íslenskra ríkisskuldabréfa í eignasafni Stapa með tilfærslu yfir í aðra eignaflokka. 

Um áramót var stærsti einstaki eignaflokkurinn erlend hlutabréf sem hækkar milli ára um 4,2% mest á kostnað erlendra skuldabréfa sem lækkuðu um 3,8% á árinu.

Hlutfall erlendra eigna í eignasafninu nema nú um 34,6% samanborið við 31,1% árið áður.

 

Eignasamsetning í árslok

 

Eignir í árslok (ma. kr)

2020

Hlutfall í árslok

2020

Eignir í árslok (ma. kr.)

2019

Hlutfall í árslok

2019

Ríkisskuldabréf 62,4 21,8% 69,5 28,0%
Önnur markaðsskuldabréf 50,4 17,6% 40,4 16,3%
Veðskuldabréf og fasteignir 21,4 7,5% 19,0 7,7%
Innlend hlutabréf 50,0 17,4% 37,7 15,2%
Erlend skuldabréf 8,0 2,8% 15,4 6,2%
Erlend hlutabréf 74,0 25,8% 53,7 21,6%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar 17,3 6,0% 8,2 3,3%
Skammtímabréf og Innlán 3,3 1,2% 4,2 1,7%
Samtals 286,8 100% 248,2 100%

 Fara efst á síðu

Eignasamsetning og tryggingafræðileg staða

Tryggingaeignir, sem innihalda áhættuminni eignir, svo sem innlend og erlend skuldabréf og handbært fé, hafa lækkað úr tæplega 78% í 51% á síðastliðnum tíu árum. Ávöxtunareignir sem innihalda áhættumeiri eignir, innlend og erlend hlutabréf ásamt sérhæfðum erlendum eignum, hafa hækkað úr 21% í 49% á sama tíma. 

Tryggingafræðileg staða var jákvæð um 1,5% í árslok 2020. Tryggingafræðilega staðan hefur batnað umtalsvert undanfarin tíu ár, en hún var neikvæð um 7,5% árið 2011. Samhliða því að staðan hefur batnað hefur áhættan í eignasamsetningu sjóðsins verið aukin jafnt og þétt.

 

 

 

Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Hlutfall erlendra eigna

Á síðastliðnu ári var áfram lögð áhersla á að auka við hlutfall erlendra eigna og halda áfram aukinni dreifingu eignasafnsins. Tilfærslur áttu sér stað innan eignasafnsins, vægi erlendra skuldabréfa var minnkað samhliða lækkandi vöxtum og aukið vægi innlendra og erlendra hlutabréfa ásamt sérhæfðum erlendum eignum.

 

Hlutfall erlendra eigna hefur aukist nokkuð frá afléttingu gjaldeyrishafta eða úr 24% árið 2016 í 35% í árslok 2020. Ef horft er á Marel sem erlenda eign þá næmi hlutfall erlendra eigna um 38%.

 

Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Ábyrgar fjárfestingar

Sjóðurinn trúir því að góðir stjórnarhættir stuðli að góðum og hagfelldum rekstri og þjóni þannig hagsmunum eigenda og annarra hagsmunaaðila til lengri tíma litið. Stapi hefur sett sér ákveðin viðmið í þessum efnum sem nefnast Leiðbeiningar um stjórnarhætti, fyrirsvar og félagslega ábyrgar fjárfestingar. Sjóðurinn kynnir innlendum aðilum sem sinna eignastýringu fyrir hönd sjóðsins þessar leiðbeiningar og væntir þess að þeim verði hlítt.

Stapi er aðili að samtökunum IcelandSIF sem hefur það að markmiði að efla þekkingu á aðferðafræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga og auka umræður um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar. Á síðastliðnu ári gerðist sjóðurinn aðili að „Viljayfirlýsingu um fjárfestingar í þágu sjálfbærrar uppbyggingar“ sem unnið var að á vegum Festa – miðstöð um samfélagsábyrgð og sjálfbærni í víðtæku samráði við ful­trúa helstu aðila á fjármálamarkaði.

Stapi kallar eftir upplýsingum frá eignastýringaraðilum sjóða sem hann hyggst fjárfesta í hvort þeir hafi sett sér stefnu í umhverfis- og félagsmálum í fjárfestingum sínum og fylgi t.a.m. viðmiðum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN PRI). Slíkar stefnur eða viðmið eru ekki skilyrði fyrir fjárfestingu en verður hluti af heildarmati Stapa á viðkomandi sjóði. 

Erlendir eignastýringaaðilar í eignasafni Stapa hafa flestir tileinkað sér þessi viðmið í fjárfestingum sínum til margra ára en ánægjulegt er að innlendir stýringaraðilar hafa einnig verið að tileinka sér viðmiðin undanfarin misseri. 

Í tilfelli erlendra verðbréfasjóða kannar Stapi hvernig sjóðir standa miðað við  opinbert mat MSCI á stöðu sjóða í UFS - málum.

Hér neðar má sjá að 89% af virði erlendra sjóða í eignasafni Stapa er aðili að UN PRI og að einkunnir sjóðastýrenda er ásættanleg. Horft verður til þess að auka enn frekar vægi sjóða í eignasafninu sem hafa mat og einkunn frá UN PRI. Mat MSCI á UFS-málum verðbréfasjóða í eignasafni Stapa er einnig ásættanlegt en með því að fylgast með þessum þáttum má ná fram enn betri árangri til framtíðar.

 

Leiðbeiningar Stapa um stjórnarhætti, fyrirsvar og félagslega ábyrgar fjárfestingar

 

Ársskýrsla Stapa
 
 

Ársskýrsla Stapa
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Samanburður á verðbréfaeign og samsetningu viðmiðs

Eignasamsetning Stapa í árslok var nokkuð í samræmi við samsetningu viðmiðunarvísitölu sjóðsins í árslok 2020 samkvæmt fjárfestingarstefnu. Frávik frá viðmiði er einna helst að finna í erlendum og innlendum skuldabréfum en tilefni þótti til að vinna eftir fjárfestingarstefnu ársins 2021 undir lok árs 2020.

Vægi hlutabréfa, bæði innlendra og erlendra, í árslok 2020 var einnig yfir viðmiði sem að einhverju leyti skýrist af miklum verðhækkunum hlutabréfa á síðasta ársfjórðungi liðins árs.

 

Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Nafnávöxtun og ávöxtunarframlag

Allir eignaflokkar, fyrir utan skammtímabréf, skiluðu jákvæðri nafnávöxtun á síðastliðnu ári. Erlend og innlend hlutabréf skiluðu hæstu ávöxtun eða rúmlega 20% nafnávöxtun hvor eignaflokkur. Innlend skuldabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun eða á bilinu 6%-9% nafnávöxtun.

Ávöxtunarframlag var mest af erlendum hlutabréfum (5,1%) og innlendum hlutabréfum (3,3%) af heildarávöxtun. Samtals nema þessir tveir eignaflokkar um 43% af eignasafni sjóðsins. 

 

Ársskýrsla Stapa
 
Ársskýrsla Stapa

Fara efst á síðu